Warning: Creating default object from empty value in /var/www/antipest.dk/public_html/wp-content/plugins/wptouch/core/admin-load.php on line 106
Handelsbetingelser - Antipest.dk

Handelsbetingelser

AntiPest Handelsbetingelser

Nærværende betingelser gælder for alle leverancer af produkter eller ydelser fra AntiPest ApS, herefter (“AntiPest”), og går således forud for evt. bestemmelser i Kundens ordre / accept, herunder kundens almindelige betingelser. Nedenstående betingelser kan dog fraviges ved skriftlig og eksplicit aftale herom med angivelse af, hvilke konkrete bestemmelser som fraviges.

1. Kontaktoplysninger:

AntiPest c/o Jakob Olesen Vandborg Ullsgade 13, 6990 Ulfborg Tlf.: +45 30 44 22 45

CVR 36905247 E-mail: jv@antipest.dk Website: www.antipest.dk

2.  Aftaleindgåelse og omfang

2.1. Endelig aftale om køb anses først for indgået, når AntiPest har fremsendt ordrebekræftelse til køber.

2.2. Den aftalte ydelse består udelukkende af de i ordrebekræftelsen eller serviceaftalens beskrevne delydelser og produkter.

3. Leveringsdato

3.1. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår, er angivne leveringstider ikke bindende, idet de af AntiPest leverede ydelser er afhængig af udefrakommende faktorer som vejrlig og kloakforhold. Levering senest 1 måned efter en anført leveringsdato anses altid for at være rettidig.

4. Levering samt udbedring af fejl og mangler

4.1. Levering sker som udgangspunkt med installation på de af Kunden angivne lokationer. Risikoen for de leverede varers undergang eller beskadigelse overgår til Kunden umiddelbart efter, AntiPest har installeret den pågældende vare.

4.2. Levering sker på Kundens regning til den i ordrebekræftelses angivne takst. Fremgår ingen takst undtagelsesvist, afregnes pr. kørt km, med udgangspunkt fra AntiPest, Ullsgade 13 i Ulfborg til kundens adresse(r) med 5,00 kr. pr. kørt km.

4.3. AntiPest yder 12 måneders garanti ved køb af nye produkter. Garantien for brugte produkter er 6 måneder fra leveringsdato. Brug af garantier forudsætter, at Kunden har anvendt det leverede i overensstemmelse med parternes konkrete aftale og producentens manual (kontrakt, ordrebekræftelse, manualer eller lignende).

4.4. Under alle omstændigheder bortfalder Kundens reklamationsret senest 1 år efter levering eller senest samtidig med producent-garantien afhængigt af, hvilken der indtræder først.

5. Afhjælpningsret

5.1. AntiPest har ubegrænset ret til at forsøge afhjælpning af fejl og mangler i op til 30 dage efter Kundens reklamation. Herefter kan Kunden gøre forholdsmæssigt afslag gældende. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

5.2. Kunden er forpligtet til at give AntiPest mulighed for at forsøge afhjælpning, herunder f.eks. give AntiPest adgang til det leverede, når AntiPest ønsker dette inden for almindelige åbningstider.

6. Ejendomsret

6.1.  AntiPest bevarer den fulde ejendomsret til det leverede, ombyggede, m.v., indtil hele købesummen er modtaget og registreret i AntiPests bank.

6.2. For serviceaftaler beholder AntiPest ejendomsretten til det leverede, ombyggede, m.v. uden tidsbegrænsning, idet det ikke er hensigten, at ejerskabet af det leverede overgår til Kunden uden udtrykkelig og særskilt aftale herom.

7. Betalingsbetingelser

7.1. Priser

7.1.1. AntiPests priser er angivet i danske kroner og er ekskl. fragt-, leverings- og installationsomkostninger, emballage, moms samt andre afgifter, der er eller måtte blive påregnet produkterne eller ydelserne, medmindre disse konkret fremgår af ordrebekræftelsen.

7.2.  Ventetid

7.2.1. AntiPest er berettiget til selvstændig betaling for ventetid, dvs. tid, hvor AntiPests medarbejdere befinder sig hos Kunden, men ikke er i stand til at udføre arbejde. Dette gælder kun såfremt Kunden eller en tredjemand ansat af Kunden er årsag til ventetiden.

7.3.  Betaling og Kundens misligholdelse

7.3.1. De af AntiPest fremsendte fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen med mindre andet konkret er aftalt.

7.3.2. Uanset den samlede ordres størrelse er AntiPest berettiget til løbende at fakturere Kunden for varer efterhånden som afsendelse/leveringen/installationen sker.

7.3.3. Ved ordrer på mere end kr. 150.000,00 + moms skal betalingen ske i rater, således at 1/3 af beløbet faktureres ved aftalens indgåelse og de sidste 2/3 faktureres når produktet afsendes/leveres/installeres. I øvrige tilfælde sker fakturering ved afsendelse/udførelse af arbejde.

7.3.4. I tilfælde af Kundens manglende betaling er AntiPest berettiget til at hæve aftalen. I tilfælde af ophævelse er Kunden forpligtet til at erstatte de omkostninger, som AntiPest har afholdt indtil ophævelsestidspunktet samt det forventede dækningsbidrag. AntiPest er endvidere berettiget til at udøve tilbageholdsret af enhver form for ydelse, indtil betaling er sket. Uanset om aftalen ophæves eller ej, er AntiPest berettiget til at kræve 2 % i rente pr. måned fra 30 dage fra fakturadato, dog tidligst fra forfaldsdato.

8.  Ansvar.     

8.1. Force majeure

8.1.1. Kunden kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, såfremt AntiPests misligholdelse skyldes force majeure, herunder forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, krig, optøjer, opstand, generalstrejke, brand, vandskade, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure iht. nærværende bestemmelse hos underleverandører.

8.1.2. I tilfælde af force majeure er AntiPest forpligtet til at gøre Kunden opmærksom på den indtrufne begivenhed samt konsekvenserne heraf.

8.2. Produktansvar

8.2.1. Såfremt der måtte blive rejst et krav for produktansvar mod AntiPest, er Kunden forpligtet til at friholde AntiPest medmindre, skaden er forårsaget af grov misligholdelse hos AntiPest eller dennes medarbejdere.

8.3. Øvrige begrænsninger

8.3.1. AntiPest kan i øvrigt kun gøres ansvarlig for tab, som er forårsaget af misligholdelse hos AntiPest eller dennes medarbejdere. Det påhviler Kunden at bevise, at dette er tilfældet.

8.3.2. AntiPest kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og erstatningsansvaret kan under ingen omstændigheder overstige købesummen/kontraktsummen for den mangelfulde/forsinkede ydelse.

9. Persondata

9.1. AntiPest er underlagt den danske databeskyttelses lov (L68 – 2017-18) samt Persondataforordningen (2016/679 af 27. april 2016) og er i disses henseende at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, som registreres om Kunden og dennes ansatte. Der indsamles udelukkende oplysninger, som er nødvendige for at overholde en aftale med Kunden. Ingen personoplysninger videregives til tredjeparter bortset fra, når dette er direkte nødvendigt på grund af aftaleforholdet, og når det i øvrigt må anses som selvindlysende for Kunden eller dennes ansatte. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere ved AntiPest. Du kan altid få indsigt i, hvilke oplysninger AntiPest behandler om dig ved at skrive til jv@antipest.dk. Dine oplysninger slettes senest 5 år efter dit kundeforhold er afsluttet eller, såfremt denne periode er længere, når en aftalt garanti udløber.

10. Øvrige vilkår

10.1. Kunden er forpligtiget til selv at opbevarer købte produkter forsvarligt.

10.2. Såfremt AntiPest antages til installation eller service af solgte produkter er Kunden forpligtiget til at sørge for, at der er adgang til produkterne, strøm og vand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er AntiPest berettiget til at afbryde arbejdet og modtage fuld betaling.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Tvister mellem parterne skal afgøres ved AntiPests hjemting, som er Retten i Holstebro.

11.2. Dansk ret skal finde anvendelse ved fortolkning og/eller afgørelse af tvister mellem parterne, dog med undtagelse af regler om lovvalg og værneting, såfremt disse måtte føre til anvendelse af andet end anvendelse af dansk ret og værneting ved de almindelige domstole i Danmark.

Senest revideret: Maj 2020

Share Button

Miljørigtig skadedyrsbekæmpelse